Estem sense Junta Directiva a l'AVV de Mas Lluí

Fins al mes d'octubre, quan tindrà lloc l'Assemblea General Extraordinària, s'és a temps perquè veïns i socis prenguin la decisió de presentar candidatures per representar al barri i dirigir l'associació veïnal de Mas Lluí.
Mentrestant, ens hem constituït com a Gestora, per organitzar la festa del barri i rematar els temes pendents.
Atendrem les sol·licituds dels socis i veïns per correu electrònic avv.masllui@gmail.com

dimarts, 19 de gener del 2010

HEM PRESENTAT AL·LEGACIONS AL PROJECTE DE DECRET DE DECLARACIÓ DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA PRESENTAT PER LA GENERALITAT

Front a aquesta cerca per a l’aplicació dels principis que permetin la millor protecció de la Serra de Collserola, el Projecte de Decret, sorprenentment, recull les determinacions de “la Modificació Puntual del PGM a l’àrea de contacte entre el Parc de Collserola i el nucli urbà de Sant Feliu de Llobregat amb incidència al terme municipal de Molins de Rei” només aprovada inicialment. En efecte, l’esmentat instrument urbanístic en tràmit té incidència directa en el Projecte del decret de declaració de Parc Natural i en els seus límits territorials, com ho prova el fet que s’hagin exclòs del seu àmbit, en el terme municipal de Sant Feliu, unes extenses àrees que el PGM va classificar com a zones de Desenvolupament urbà, opcional, intensitat 3 (clau 21), atenent a presumptes drets de llurs propietaris, els quals es pretén compensar amb l’adjudicació de sostre industrial.

Cal assenyalar que la Modificació del PGM ha generat una protesta ciutadana molt significativa al barri de Mas Lluí i a Sant Feliu en general: més de 1500 signatures, manifestacions, actes reivindicatius, etc. han donat soport a múltiples al•legacions.

Una altra de les determinacions de la Modificació Puntual del PGM que també afecta al territori del Parc Natural projectat és la previsió de l’anomenada “Ronda Nord” que passaria per l’interior del parc, amb gran capacitat de circulació de camions de gran tonatge per a cada sentit de la marxa i de potenciar l’ús del vial com una via de sortida i comunicació d’un nombre indeterminat de vehicles particulars de les parts altes de la ciutat. La Modificació Puntual el planteja com un eix de distribució que lligarà les implantacions de la banda alta de Sant Feliu (“Mas Lluí”, “riera de la Salut”, “ctra. de Sanson” i “les Grasses”) i que “gaudirà” de la connexió amb les vies territorials de l’AP2 i metropolitanes de la N-320 a través del polígon de “el Pla”, establint que servirà per accedir a la zona industrial de la “Sanson” disminuint l’impacte del trànsit pesat i segregant-lo dels recorreguts urbans propis de la ciutat, de manera que no s’afecti el nucli urbà. Doncs bé, és evident que el traçat projectat no aporta cap nova solució de mobilitat ja que en l’acualitat ja es disposa d’accessos suficients que no es troben colapsats i, per tant, no es troba justificada l’ampliació de vials. En definitiva la,“Ronda Nord”, projectada és incompatible amb el parc i els seus objectius de protecció, per constituir un evident perjudici ambiental per al mateix.

Tanmateix, pel que fa a la Modificació Puntual del PGM, la mateixa suposa la modificació de l’àmbit territorial del Pla d’Espais d’Interès Natural (en endavant PEIN) actualment vigent, ja que canvia els seus límits, reduint-ne la superfície. És evident que en aplicació del principi de jerarquia i d’especialitat del PEIN i les pròpies prohibicions que s’hi contenen, la modificació del PGM no pot afectar els terrenys inclosos en el PEIN, ni alterar els seus usos que han d’ésser congruents amb llur naturalesa d’espais naturals.

D’altra banda, també resulta contradictori amb els objectius de protecció que proclama el Projecte de decret de declaració de Parc Natural que aquí ens ocupa, que la Modificació del PGM i les al•legacions presentades per l’Ajuntament hagin previst un augment de la superfície destinada a l’activitat que es desenvolupa a la cimentera “Sanson” i que s’hagi exclòs de l’àmbit del Parc Natural i de la seva protecció l’àrea ocupada pel Golf existent a la zona.