Estem sense Junta Directiva a l'AVV de Mas Lluí

Fins al mes d'octubre, quan tindrà lloc l'Assemblea General Extraordinària, s'és a temps perquè veïns i socis prenguin la decisió de presentar candidatures per representar al barri i dirigir l'associació veïnal de Mas Lluí.
Mentrestant, ens hem constituït com a Gestora, per organitzar la festa del barri i rematar els temes pendents.
Atendrem les sol·licituds dels socis i veïns per correu electrònic avv.masllui@gmail.com

dijous, 22 de setembre de 2016

GRÀCIES A TOTHOM!

La Junta directiva de l'A.VV. Mas Lluí, reunida en ple, aprova emetre aquest comunicat, a efectes de transmetre als ciutadans de Sant Feliu i socis de l'Entitat, el nostre més gran i ampli agraïment per haver contribuït amb la seva presència i participació al fet que la FESTA DEL BARRI de Mas Lluí, un any més, hagi estat tot un èxit.

Fent estès tal agraïment a les Autoritats locals per la seva presència a la FESTA, així com per la seva oberta i constant predisposició, posant al servei de la nostra Associació la logística necessària per poder dur a terme el fi programat i establert prèviament per a la nostra festa.

Redundar, amb caràcter especial, la contribució i col·laboració que durant la celebració de la Festa hem tingut per part del Servei de Manteniment (empleats públics). Envers la seva contribució, es van resoldre tots els problemes que van anar sorgint, donant-los a aquests, puntual i accelerada solució. Per això, en nom de la Junta directiva, el nostre més ampli i extens agraïment als nostres empleats públics.

És per això que la Junta Directiva de l'Associació de Veïns emet aquest comunicat, per traslladar els nostres més sincers agraïments a tots els ciutadans, entitats, socis, autoritats i empleats públics, per la seva col·laboració i contribució, fent que la FESTA DEL BARRI hagi acomplert les expectatives desitjades.

GRÀCIES A TOTS!

LA JUNTA DIRECTIVA DE L'A.VV.

La Junta directiva de la A.VV Mas Lluí, reunida en pleno, aprueba emitir este comunicado, a efectos de transmitir a los ciudadanos de Sant Feliu y socios de la Entidad, nuestro mayor y amplio agradecimiento por haber contribuido con su presencia y participación a que la FIESTA DEL BARRIO DE MAS LLUÍ, un año más, haya sido exitosa.

Haciendo extensivo tal agradecimiento a las Autoridades locales por su presencia en la FIESTA, así como por su abierta y constante predisposición, poniendo al servicio de nuestra Asociación la logística necesaria para  poder llevar a cabo el fin programado y establecido previamente para nuestra fiesta.

Redundar, con carácter especial,  la contribución y colaboración que a lo largo de la celebración de la Fiesta hemos tenido por parte del Servicio de Mantenimiento (empleados públicos) ya que, con su contribución, se resolvieron todos los problemas que fueron surgiendo, dándole a estos puntual y acelerada solución! Por ello, en nombre de la Junta directiva, nuestro más amplio y extenso agradecimiento a nuestros servidores públicos.

Es por ello, que la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos emite este comunicado, para trasladar nuestra más  sincero agradecimiento a todos los ciudadanos, entidadades, socios, autoridades y empleados públicos por su colaboración y contribución a que la FIESTA DEL BARRIO haya cumplido las expectativas deseadas.

GRACIAS A TODOS!.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA A.VV.