Estem sense Junta Directiva a l'AVV de Mas Lluí

Fins al mes d'octubre, quan tindrà lloc l'Assemblea General Extraordinària, s'és a temps perquè veïns i socis prenguin la decisió de presentar candidatures per representar al barri i dirigir l'associació veïnal de Mas Lluí.
Mentrestant, ens hem constituït com a Gestora, per organitzar la festa del barri i rematar els temes pendents.
Atendrem les sol·licituds dels socis i veïns per correu electrònic avv.masllui@gmail.com

dilluns, 4 d’abril del 2011

Assemblea General - dilluns 11 de abril de 2011, a les 20 hores

Sant Feliu de Llobregat, 17 de març de 2011

Benvolgut soci, benvolguda sòcia:

La Junta directiva d’aquesta Associació va ser nomenada el març de 2009 per un període de DOS anys, que acaba a finals d’aquest mes. Una nova Junta elegida en Assemblea General haurà d’ocupar el lloc de l’actual.

D'acord amb els Estatuts d'aquesta Associació, us convoquem a la sessió Ordinària de l’Assemblea General de L’ASSOCIACIÓ DE VEÍNS DE MAS LLUÍ que tindrà lloc en el local situat al C/Frederica Montseny nº 23-25 de Sant Feliu de Llobregat, el dilluns 11 de abril de 2011, a les 20 hores, amb el següent Ordre del Dia:

1.- Lectura de l’acta de la sessió anterior, i ratificació, si escau, de la seva aprovació.

2.- Aprovació, si escau, de la liquidació dels comptes de l’exercici 2010.

3.- Ratificació, si escau, de l’aprovació de l’import de la quota per l’any 2011.

4.- Aprovació, si escau, del pressupost per l’any 2011.

5.- Resum de les actuacions realitzades per la Junta Directiva.

6.- Dimissió i nomenament de membres de la Junta Directiva.

7.- Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió.

El President de la Junta Directiva.

Sant Feliu de Llobregat, 17 de marzo de 2011

Apreciado/a socio/a:

La Junta Directiva de esta Asociación fué elegida en Marzo de 2009 para un periodo de DOS años, que termina a finales de este mes. Una nueva Junta elegida en Asamblea General deberá ocupar el puesto de la actual.

De acuerdo con los Estatutos de esta Asociación, le convocamos a la sesión ordinaria de la Asamble a General de L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE MAS LLUÍ que tendrá lugar en el local social situado en la c/.Frederica Montseny nº 23-25 de Sant Feliu de Llobregat, el lunes 11 de abril de 2011, a las 20:00 h. con el siguiente Orden del Día:

1.- Lectura del acta de la sesión anterior y ratificación, en su caso, de su aprobación.

2.- Aprobación, en su caso, de la liquidación de cuentas del ejercicio 2010.

3.- Ratificación, en su caso, de la aprobación del importe de la cuota para el año 2011.

4.- Aprobación,en su caso, del presupuesto para el año 2011.

5.- Resumen de las actuaciones realizadas por la Junta Directiva.

6.- Dimisión y nombramiento de miembros de la Junta Directiva.

7.- Ruegos y preguntas.

8.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

El Presidente de la Junta Directiva.